سیزده راه ساده برای تمیز کردن بند ناف(۲)

اکثر نوزادان تازه متولد شده درطول دوره درمان بند ناف خود هیچ مشکلی ندارند. با این حال، و گر چه چنین چیزی به ندرت اتفاق می افتد، گاهی اوقات این ناحیه ممکن است دچار عفونت شود. لازم و ضروری است که والدین جدید دقت زیادی برای مراقبت از
بند ناف نوزادشان داشته باشند.