سیزده راه ساده برای تمیز کردن بند ناف(۱)

بند ناف، خط زندگی مادر و نوزاد اوست وقتی که او در رحم مادر است.
بند ناف ارتباط ضروری بین مادر و نوزادش را فراهم می کند. این طریقه ای است که تمام نوزادان در طول 9 ماه از مادر خود تغذیه می شوند. گاهی اوقات کودک حتی با بند ناف خود بازی می کند.
مهم است که بدانید بند ناف نقش مهمی را ایفا می کند. بدون آن، هیچ زندگی ای وجود نخواهد داشت.
وقتی نوزاد متولد می شود، بند ناف هنوز به مادر و نوزاد متصل است. تا زمانی که نهایتا توسط پدر یا پزشک قطع شود